BELLASH Logo

Regulamin usług

&1 Klienci salonu BELLASH są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień. Skorzystanie z oferty oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

& 2 Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, myciu, suszeniu a następnie sterylizacji w autoklawie. Klient otrzymuje osobisty, jednorazowy zestaw sanitarny, niezbędny do przeprowadzenia zabiegu

& 3 Każdy nowy Klient salonu zobowiązany jest do wypełnienia Karty Klienta. Przed wykonaniem zabiegu Klienci mają obowiązek powiadomienia pracownika gabinetu o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazania do przeprowadzenia danego zabiegu.

& 4 Klient powinien poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

& 5 Niezastosowanie się Klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności salonu BELLASH za przeprowadzony zabieg.

& 6 W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

& 7 Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z oferty wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.

& 8 Salon nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice, bądź ich prawni opiekunowie.

& 9 Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia.

& 10 Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru.

& 11 Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w recepcji gabinetu oraz na stronie internetowej www.bellash.pl/cennik.

& 12 Klient, który dwukrotnie nie odwoła rezerwacji w terminie musi się liczyć z odmową kolejnych rezerwacji terminów zabiegów.

& 13 Na wizytę prosimy przychodzić z wyprzedzeniem nie większym niż 10 minut przed umówioną godziną zabiegu. Spóźnienia akceptowane są do 15 minut, po tym czasie mam prawo do odmówienia wykonania usługi lub wykonania jej w niepełnym wymiarze. Obowiązuje wtedy opłata zgodna z cennikiem.

& 14 W przypadku opóźnienia zabiegu z winy pracownika gabinetu, lub przedłużającej się wizyty poprzedzającego Klienta, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.

& 15 Salon zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. Istnieje możliwość odwołania wizyty bez gwarancji zmiany zarezerwowanego terminu na inny dzień z powodu sytuacji losowej (np. awarii elektrycznej, nagłej absencji pracownika z powodu choroby).

& 16 Wszelkie reklamacje należy składać na recepcji gabinetu osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika gabinetu sprzedaży usługi czy towaru).

& 17 Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie do 14 dni od daty wpływu reklamacji do gabinetu.

& 18 Każda Klient ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

& 19 Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

& 20 Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i gabinet kosmetyczny.

& 21 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.